Deelnemers reglement

Deelnemers reglement 

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, kan “hij” of “zij” worden gelezen.

 01 – Algemeen

 1. Tour du ALS is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is, hoofdzakelijk door middel van het beklimmen van de Mont Ventoux per fiets, hardlopend of wandelend, geld in te zamelen voor de strijd tegen ALS.
 2. De deelnemer zet zich in om zoveel mogelijk sponsorgeld voor het goede doel bijeen te brengen. Hierbij is het streefbedrag per deelnemer bij eerste deelname minimaal €1.500. Bij de tweede deelname minimaal € 1.000 en bij de derde en volgende deelname(s) minimaal € 500. De giften zijn overgemaakt via het deelnemersplatform voor aanvang van Tour du ALS.
 3. De organisatie acht zich vrij om deelnemers die het minimale streefbedrag niet halen voor aanvang van de Tour du ALS en niet kunnen aantonen hier een maximale inspanning voor verricht te hebben, uit te sluiten van deelname.

02 – Inschrijving

 1. Deelnemers beklimmen de Mont Ventoux per fiets, hardlopend en/of wandelend.
 2. Kinderen in de leeftijd van 16 en 17 jaar worden uitsluitend toegelaten na schriftelijk akkoord van hun ouders/wettelijke verzorgers.
 3. Kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar worden uitsluitend toegelaten na akkoord van hun ouders/wettelijke verzorgers en onder de voorwaarde dat zij, gedurende de Tour du ALS, volledig begeleid worden door een ouder/wettelijk verzorger, of een door de ouders/wettelijke verzorgers gemachtigde meerderjarige begeleider die tijdens de Tour du ALS ook mee zal fietsen/lopen in de directe nabijheid van het kind. De ouder/wettelijk verzorger dan wel gemachtigde begeleider is verplicht voor, tijdens en na het evenement het kind onder zijn directe toezicht te houden. Kan/mag ofwel het kind, ofwel de begeleider van het kind tijdens de Tour du ALS niet meer verder fietsen of lopen, of blijkt dat een kind onbegeleid bezig is aan de Tour du ALS, dan zullen zowel het kind als de begeleider hun deelname aan de Tour du ALS moeten staken en is het niet toegestaan om verder te fietsen/lopen.
 4. Kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar mogen maximaal 1 beklimming volbrengen en het is niet toegestaan om per fiets af te dalen. Zowel kind als ouder/wettelijk verzorger moeten bij daling gebruik maken van de shuttledienst/eigen vervoer in overleg met de organisatie voorafgaand aan het evenement.
 5. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn uitgesloten van deelname.
 6. De organisatie acht zich te allen tijde vrij om deelname van een kind (alsnog) te weigeren of te stoppen indien naar het oordeel van de organisatie, onder meer vanwege de lichamelijke, psychische of materiële situatie van het kind, het onverantwoord is het kind (verder) te laten deelnemen.
 7. De organisatie is nimmer verantwoordelijk voor het begeleiden van kinderen en het uitoefenen van toezicht. Alle door kinderen veroorzaakte materiële of lichamelijke schade komt voor rekening van de ouders/wettelijk verzorgers voor zover deze schade niet wordt vergoed door een door de organisatie afgesloten evenementenverzekering. De Stichting ALS Nederland aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 8. Naast het vorenstaande zal ook iedere deelnemer in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar verplicht een recent medisch keuringsrapport moeten overleggen en inschrijfgeld moeten betalen. Verder moet ook het minimale streefbedrag van sponsorgelden per deelnemer zijn overgemaakt via het deelnemersplatform voor aanvang van Tour du ALS. 
 1. Inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld van € 125 per persoon is voldaan. Een eventuele medische keuring (verplicht voor deelnemers van 12 tot en met 17 jaar) geschiedt op kosten van de aspirant deelnemer en valt onder uw basis (vergoeding 80%) ziektekostenverzekering. Het resultaat van de keuring kan aanleiding geven deelname te weigeren.
 2. Het inschrijfgeld is € 125 per persoon. In het inschrijfgeld is kleding inbegrepen, bestaande uit een aan discipline gekoppeld passend tenue.
 3. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde ‘Tour du ALS” en de Stichting ALS Nederland, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 4. Indien, ongeacht de reden, deelnemers niet meedoen of zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane giften worden niet gerestitueerd. Ook inmiddels geworven gelden, overgemaakt op het deelnemersplatform, worden niet gerestitueerd.
 5. De organisatie acht zich vrij om deelnemers zonder opgaaf van redenen te weigeren en tevens om uitzonderingen op bovenstaand reglement te maken indien zij dit nodig/gewenst achten. 

03 – Deelname ‘Tour du ALS’ 11 juni 2020

 1. Deelname aan de Tour de ALS geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. 
 1. Deelname aan ‘Tour du ALS’ is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers die – gezien de zwaarte van de inspanning die nodig is om het evenement te kunnen volbrengen - fysiek en mentaal voldoende fit zijn. 
 1. Deelnemers die de route fietsend afleggen zijn verplicht het stuurbord te dragen, dat verstrekt gaat worden tijdens de vooraf te houden deelnemersbijeenkomst. Met het accepteren van het stuurbord verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht beschikken over een deugdelijke fiets/materieel. 

04 – ‘Tour du ALS’ kleding

 1. Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de gelijkheid in kleding. Deelnemers verkrijgen bij inschrijving een Tour du ALS tenue en kunnen eventueel extra kleding bestellen via de website. De deelnemers zijn verplicht het Tour du ALS tenue te dragen tijdens de dag van het evenement.
 2. De kleding kan worden afgehaald tijdens de deelnemersbijeenkomst.

 05 – Route

1.De route wordt op de openbare weg, op een niet afgesloten parcours gereden.

 

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor om – indien omstandigheden daar aanleiding toe geven - af te wijken van de voorafgaand aan de Tour du ALS gecommuniceerde route.
 2. Deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven (rechterzijde van de weg).
 3. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de vrijwilligers van ‘Tour du ALS’ op te volgen.
 4. Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. De geldende Franse verkeersregels zijn hierbij van toepassing (zie § 7.).
 5. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd. Vernielingen en bekladden van bezittingen van overheid en anderen zijn niet toegestaan.
 6. Het gebruik van volgauto’s is verboden. Verzorging van de deelnemers dient te geschieden op door de organisatie aangewezen parkeerplaatsen met ingerichte posten en mag het overige verkeer niet hinderen.

 06 – Veiligheid

 1. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
 2. Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens zowel de beklimming als de afdaling.
 3. Een snelheid voor de dalende fietser van meer dan 50 km/uur wordt als onverantwoord gedrag beschouwd.
 4. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).
 5. De organisatie adviseert deelnemers een passende reisverzekering af te sluiten. 

07 – Aanwijzingen en overtreding daarvan

 1. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 2. Alle Franse verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 3. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd en/of onverantwoord gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. 

08 – Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de Tour de ALS geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Stichting ALS Nederland, haar medewerkers, alsmede door haar ingeschakelde andere personen en/of organisaties zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade of enig letsel, opgelopen door de deelnemer voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan de Tour du ALS. Dit geldt ook bij afgelasting of verplaatsing van het evenement in verband met overmacht en/of veiligheidsredenen alsmede voor ongevallen, diefstal of welke schade dan ook. 
 1. 2. De deelnemer vrijwaart Stichting ALS Nederland, haar medewerkers, alsmede door haar ingeschakelde andere personen en/of organisaties, voor aanspraken van derden ter zake van schade(n) die door de deelnemer aan deze derde(n) is veroorzaakt tijdens of als gevolg van de deelname aan de Tour du ALS.